Home / ข่าวเด่น / กทม. ปลดล็อก ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้ 24 ชม.

กทม. ปลดล็อก ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้ 24 ชม.

วันที่ 20 มิ.ย.64 ที่ประชุมฯ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18/2564 พิจารณาเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายสถานที่/กิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย64 เป็นต้นไป ดังนี้

1.สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจกรรมอื่น ๆ 2.สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

3.ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม และหอศิลป์

4.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ

5.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. แต่ห้ามการบริโภคสุร าหรือเครื่องดื่มที่มีแอ ลกอ ฮอล์ในร้าน โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านที่เป็นห้องปรับอากาศไม่เกินจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ

6.สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งหรือสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม

7.ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ

8.การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายทำภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม การพบปะญาติผู้ใหญ่ ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน กรณีเกิน 50คน แต่ไม่เกิน 500 คน ให้ขออนุญาตต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน กรณีเกิน 500คน ให้ขออนุญาตต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงาน เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน

ทั้งนี้ให้เจ้าของกิจการ สถานประกอบการทุกแห่งยังคงต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุม เพื่อยับยั้งการแพร่ อย่างเคร่งครัดต่อไป

ขอบคุณ : www.siamtopic.com

Facebook Comments

Check Also

แจงแล้วรายละเอียด ลงทะเบียนเยียวยาเฟส2 รับ 3,000 ระยะเวลา 3 เดือน

ตามที่มีการเผยแ …