Home / ข่าวเด่น / มหาดไทย สั่งด่วนที่สุด ถึงทุกจังหวัด ยกเลิกทันที

มหาดไทย สั่งด่วนที่สุด ถึงทุกจังหวัด ยกเลิกทันที

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.64 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0230/ว 3518 ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ตามเจตนารมณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ (ศบค.) และคณะกรรมการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท ) จึงแจ้งทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1.ยกเลิกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 3464 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการ ถือปฏิบัติตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 3497 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 และแนวทางที่คณะกรรมการ กำหนด รวมทั้งข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การ

2.ชี้แจง ทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมการกรณีเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์)รวมทั้ง การบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ (ศบค.) กำหนด และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ขอบคุณ : www.siamnews.com

Facebook Comments

Check Also

เช็กอาการโอมิครอน อาการขั้นไหนต้องระวัง และรีบพบแพทย์ด่วน

วันที่ 13 ม.ค.6 …