Home / ข่าวเด่น / กทม. สั่งคุมเข้มแคมป์ก่อสร้าง

กทม. สั่งคุมเข้มแคมป์ก่อสร้าง

วันที่ 26 มิ.ย. 2564 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือสั่งการทางวิทยุ (ด่วนที่สุด) ถึง ผู้อำนวยการเขตทุกเขต ความว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีได้แถลงหลังจากการประชุม เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 64 ให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเวลา 15 วัน หรือ 1 เดือน ขึ้นกับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19

ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบา ดโร คฯ ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้สำนักงานเขตดำเนินการ ดังนี้

1. เร่งสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการที่มีแคมป์คนงานก่อสร้างทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบา ดฯ ตามที่ทางราชการกำหนด

2. งดการเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นเวลา 15 วัน โดยประสานหน่วยงานทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานดังกล่าวโดยด่วน

3. ให้มีมาตรการตรวจสอบเข้มงวดกับแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการกำกับ ตักเตือน และสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนด

อย่างไรก็ตาม จะมีการประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป

Facebook Comments

Check Also

แจงแล้วรายละเอียด ลงทะเบียนเยียวยาเฟส2 รับ 3,000 ระยะเวลา 3 เดือน

ตามที่มีการเผยแ …