Home / ข่าวเด่น / คปภ.เจรจา สินมั่นคง อย่าเพิ่งยกเลิกประกันภัย

คปภ.เจรจา สินมั่นคง อย่าเพิ่งยกเลิกประกันภัย

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64 หลังจาก บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บอกเลิกประกันภัยโ ค วิ ดเจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in1 พร้อมคืนเงินลูกค้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ตามแบบและข้อความหมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1

โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป ตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ (สินมั่นคงประกันภัย บอกเลิกประกันภัยโ ค วิ ดเจอ จ่าย จบ หรือ C O VI D 2 in1)

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กล่าวว่า เบื้องต้นจะเจรจาให้สินมั่นคง ยกเลิกประกาศดังกล่าว เพื่อให้ผู้ทำกรมธรรม์สามารถเคลมประกันได้ตามที่ทำสัญญาไว้ เพราะการออกกรมธรรม์แบบเจอ จ่าย จบ ทางบริษัทฯ จะต้องประเมินแล้วว่าสามารถดำเนินการได้แต่แรก ส่วนสินมั่นคงจะไม่รับการประกันกับลูกค้ารายใหม่ ก็เป็นสิทธิ์ทำได้ แต่ต้องไม่ใช่การยกเลิกรายเดิม

อย่างไรก็ตามหาก ทางสินมั่นคงไม่ยกเลิกประกาศดังกล่าว ทางคปภ.ในฐานะนายทะเบียน จะใช้มาตรการหนัก ซึ่งเป็นอำนาจทางกฎหมาย คือการออกคำสั่งให้สินมั่นคง ต้องรับการเคลมประกันในส่วนของกรมธรรม์แบบเจอ จ่าย จบ ตามสัญญาทุกกรณี

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ได้เช็กข้อมูลจากบริษัทประกันภัยหลายแห่งพบว่า บริษัทประกันภัยอื่นๆ ยังคงให้ความคุ้มครองประกันโ ค วิ ดตามเดิม และยังคงขายประกันโ ค วิ ดเหมือนเดิมด้วยเช่น

ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลราคาประกันโ ค วิ ดของบริษัทสินมั่นคง พบว่า เบี้ยประกันโ ค วิ ดจะเริ่มต้นที่ 199 บาทจนถึงราคาไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งการระบา ดของ CV-19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้ยอดเคลมมีสูงกว่าที่ประเมินสถานการณ์ไว้ จึงอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินมั่นคง ต้องประกาศบอกเลิกประกันภัยโควิดเจอ จ่าย จบ หรือ CV 2 in1 นั่นเอง

สำหรับ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป 2.4 การสิ้นสุดความคุ้มครองสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับ และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือ บริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขและข้อกำหนดข้อ ข้อ 2.5.1

ส่วนข้อ 2.5.1 ระบุดังนี้ บริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัทรับทราบ โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการโดยทุจริต เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับผลประโยชน์จากการประกันภัยนี้ บริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยที่ได้เรียกเก็บมาแล้ว เพราะเหตุแห่งการฉ้อฉลหรือการทุจริตดังกล่าวข้างต้น และบริษัทจะไม่รับผิดสำหรับการเรียกร้องค่าทดแทนอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม คปภ.เจรจา สินมั่นคง อย่าเพิ่งยกเลิกประกันภัย CV-19 เจอ จ่าย จบ

Facebook Comments

Check Also

พบผู้ติด CV เร่ขายตามร้านอาหาร ทางแยก ติดแล้ว 8 ราย

เมื่อเวลา 11.30 …