Home / ข่าวเด่น / เช็กเลย เคอร์ฟิว ล็อกดาวน์ ล่าสุดห้ามออกจากบ้านกี่โมง

เช็กเลย เคอร์ฟิว ล็อกดาวน์ ล่าสุดห้ามออกจากบ้านกี่โมง

วันนี้(18 ก.ค. 64) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อ ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เพื่อยกระดับล็อกดาวน์ เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19 และการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13 จังหวัด ซึ่งได้แก่

กรุงเทพมหานคร , ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี ,นครปฐม ,นนทบุรี ,นราธิวาส, ปทุมธานี ,ปัตตานี ,พระนครศรีอยุธยา ,ยะลา ,สงขลา ,สมุทรปราการ ,สมุทรสาคร (ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา)

โดยการยกระดับมาตรการควบคุม กําหนดพื้นที่ห้ามออกนอกเคหสถานเพิ่มเติม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามบุคคลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน

นับแต่วันที่ข้อกําหนดฉบับนี้ใช้บังคับ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่และการกําหนดบุคคลที่ได้รับยกเว้น การห้ามออกนอกเคหสถานตามข้อกําหนด (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ ย่อมมีความผิดและต้องระวางโท ษตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

การลด-จํากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง โดยให้ประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เลี่ยง จํากัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือที่พํานักโดยไม่จําเป็น ยกเว้นการเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็น ต่อการดํารงชีวิต อาหาร ย าหรือเวชภัณฑ์

การเดินทางเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การรับวั คซี นป้องกันโร ค หรือมีความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงาน หรือการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้

สามารถกระทําได้แต่ต้องพึ่งใช้ ความระมัดระวังในการป้องกันตนเองตามคําแนะนําของพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโร คที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรฏาคม 2564 เป็นต้นไป เว้นเฉพาะมาตรการขนส่งสาธารณะ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการด้วยนะคะ ไม่เช่นนั้นอาจได้รับโทษตามคำสั่งได้

Facebook Comments

Check Also

แจงแล้วรายละเอียด ลงทะเบียนเยียวยาเฟส2 รับ 3,000 ระยะเวลา 3 เดือน

ตามที่มีการเผยแ …