Home / ข่าวเด่น / หมอ เหรียญทอง แน่นหนา

หมอ เหรียญทอง แน่นหนา

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม เพจ เหรียญทอง แน่นหนา ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ผู้ ป่ ว ย โ ค วิด ที่ติด เ ชื้ อ จากการก่อความไม่สงบ เป็นกลุ่มที่ไม่อยู่ในลำดับความสำคัญที่ รพ.มงกุฎวัฒนะจะเร่งด่วนพิจารณารับตัวเข้าทำการรักษานะจ๊ะ เนื่องจาก รพ.มงกุฎวัฒนะ และเครือข่าย รพ.สนามพลังแผ่นดิน มีจำนวนเตียงไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ที่มีผู้ ป่ ว ย จำนวนมาก ทั้งนี้ผมได้กำหนดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนให้แก่พสกนิกรผู้จงรักภักดีเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญก่อน หากมีเตียงว่างเหลือจึงจะพิจารณาว่าจะรับผู้ป่วย โ ค วิ ด ที่ติ ดเ ชื้ อ จากการก่อความไม่สงบหรือไม่ เป็นรายๆไปตามแต่พฤติกรรมของแต่ละรายที่ทีมงานองค์กรเก็บขยะแผ่นดินตรวจสอบรอไปเรื่อยๆนะจ๊ะ

ดังนั้นผู้ที่จะมารับการตรวจ โ ค วิ ด ด้วยวิธี RT-PCR โดยตรงกับ รพ.มงกุฎวัฒนะก็ดี หรือผู้ป่วย โ ค วิ ด จาก รพ.อื่นๆ ได้โปรดทราบถึงความจำเป็นในการกำหนดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนให้แก่พสกนิกรผู้จงรักภักดีเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญก่อนนะจ๊ะ พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ 20 ก.ค.64 เวลา 7.33 น.

ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

หมายเหตุ เครือข่าย รพ.สนามพลังแผ่นดิน ประกอบด้วย 1] รพ.สนามพลังแผ่นดิน ขีดความสามารถทางการแพทย์สูงสุดระดับ 3 รับผู้ป่วย โค วิ ด อาการหนักสูงสุดถึงระดับวิกฤตใน ไอ ซี ยู สนาม 48 เตียง , ฟอก เ ลื อ ด ล้ า ง ไ ต ในหน่วย ฟ อ ก ไ ต สนาม 10 เตียง , หอผู้ ป่ ว ย สนาม ระดับ 2[+] สำหรับอาการปานกลางค่อนหนัก 150 เตียง , ห้อง ผ่ า ตั ด และทำ ค ล อ ด สนาม ฯลฯ 2] รพ.สนามพิทักษ์ราชัน ขีดความสามารถทางการแพทย์ระดับ 1[+] รับผู้ป่วย โ ค วิ ด อาการน้อยถึงปานกลาง ขนาด 800 เตียง

และเป็นศูนย์ฝึกและผลิตจิตอาสา รพ.สนาม 3] รพ.สนาม ทบ.[กรมทหารปืนใหญ่ ต่ อ สู้อากาศนานที่ 1] ขีดความสามารถทางการแพทย์ระดับ 1[+] ขนาด 320 เตียง รับผู้ป่วย โ ค วิ ด อาการน้อยถึงปานกลาง 4] รพ.สนาม ใต้ร่มพระบารมี ขีดความสามารถทางการแพทย์ระดับ 1 รับผู้ป่วย โ ค วิ ด อาการน้อย ขนาด 2,000 เตียง รับผู้ป่วย โ ค วิ ด อาการน้อย จะเปิดทำการ ณ อาคารคลังสินค้าขาออกที่ 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง สิ้นเดือน ก.ค.64 นึ้ ฟังแค่ชื่อ รพ.สนามแล้วก็น่าจะรับรู้ได้นะครับว่า จิต วิญ ญ า ณ ของเครือข่าย รพ.สนามพลังแผ่นดิน เป็นอย่างไร ไม่ใช่พสกนิกรขององค์พระมหากษัตริย์

Facebook Comments

Check Also

พบผู้ติด CV เร่ขายตามร้านอาหาร ทางแยก ติดแล้ว 8 ราย

เมื่อเวลา 11.30 …