Home / ข่าวเด่น / คืนเงินค่ามัดจำ โมเดอร์นา

คืนเงินค่ามัดจำ โมเดอร์นา

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ ประกาศเรื่อง การคืนเงินค่ามัดจำ วั ค ซี น ทางเลือก โมเดอร์นา เนื่องจากทาง รพ.ได้รับการจัดสรรจากสมาคม รพ.เอกชนไม่ครบตามที่สั่งจองไปโดย โรงพยาบาลอินทรารัตน์ จึงใคร่ขอคืนเงินค่ามัดจำ วั ค ซี น ทางเลือกโมเดอร์นา โดย รพ.จะทำการคืนเงินมัดจำให้ภายใน 15 วันทำการ

หลังจากได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลอินทรารัตน์ ได้ชี้แจงและขออภัยว่า เนื่องจากทาง ร.พ.ได้รับการจัดสรร วั ค ซี น โมเดอร์นามาน้อยกว่าจำนวนที่สั่งจองไปกับทางองค์การเภสัชกรรม การจัดสรร วั ค ซี น โมเดอร์นานี้ทาง ร.พ.ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆ เนื่องจากเป็นมติของสมาคม ร.พ.เอกชน ซึ่งมีหลาย ร.พ.ที่โดน ตั ด โควตาไป และได้รับจัดสรรมาน้อยกว่าจำนวนที่สั่งจองไปเช่นกัน

ทาง ร.พ.สั่งจองไป 20,000 โดส พอสำหรับทุกท่าน แต่ได้รับจัดสรรมาเพียง 13,140 โดส จากทางสมาคม ร.พ.เอกชน-ซึ่งเป็นคนตัดสินว่าแต่ละโรงพย าบาลจะได้รับจำนวนวัคซีนเท่าไหร่ (มี 277 ร.พ.ที่เข้าร่วม ทุก ร.พ.ที่มียอดจองเกิน 10,000 โดส โดนตัดจำนวนวัคซีนที่จะได้ลดลงทุก ร.พ. ดังนั้นทาง ร.พ.จึงมีความจำเป็นที่ต้องคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้าบางท่าน โดยได้แจ้งท่านที่โดนตัดสิทธิ์ไปทางอีเมล์แล้ว

ทาง ร.พ.สั่งจองไป 20,000 โดส พอสำหรับทุกท่าน แต่ได้รับจัดสรรมาเพียง 13,140 โดส จากทางสมาคม ร.พ.เอกชน-ซึ่งเป็นคนตัดสินว่าแต่ละโรงพยาบาลจะได้รับจำนวนวัคซีนเท่าไหร่ (มี 277 ร.พ.ที่เข้าร่วม ทุก ร.พ.ที่มียอดจองเกิน 10,000 โดส โดนตัดจำนวน วั ค ซี น ที่จะได้ลดลงทุก ร.พ. ดังนั้นทาง ร.พ.จึงมีความจำเป็นที่ต้องคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้าบางท่าน โดยได้แจ้งท่านที่โดน ตั ด สิทธิ์ไปทางอีเมล์แล้ว

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

Facebook Comments

Check Also

เช็กอาการโอมิครอน อาการขั้นไหนต้องระวัง และรีบพบแพทย์ด่วน

วันที่ 13 ม.ค.6 …