Home / ข่าวเด่น / ผู้ว่าฯ สั่งล็อกดาวน์

ผู้ว่าฯ สั่งล็อกดาวน์

วันที่ 31 ก.ค. 64 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดตาก ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดตาก

ได้มีคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2582/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19 จังหวัดตาก การตรวจคัดกรองหาเชื้ อเชิงรุกในชุมชนที่มีความเสี่ย งต่อการแพร่ระบา ดในพื้นที่อำเภอแม่สอด

หลังพบสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด มีผู้ติดเชื้ อคนไทยและแรงงานเมียนมาจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64 เฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอด พบผู้ติดรายใหม่ 176 ราย รวมผู้ติดระลอกใหม่สะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน-30 กรกฎาคม 2564 จำนวน 3,281 ราย ด้วยกัน

โดยในคำสั่งดังกล่าว ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด เลี่ยงจำกัด หรืองดเว้นเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น ยกเว้น การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร ย า หรือเวชภัณฑ์

การเดินทางเพื่อพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การรับวั คซี นป้องกัน หรือเพื่อปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ได้

แต่ต้องใช้ความระมัดระวังป้องกันตนเอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโร คติดต่อ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถตรวจคัดกรองหาเชิงรุก ในชุมชนที่มีความเสี่ย งต่อการแพร่ระบา ดในพื้นที่อำเภอแม่สอดได้

โดยหากมีความจำเป็นให้ขอความเห็นชอบคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดตาก ในการปิดสถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ย ง หรือขอความร่วมมือในการงดออกจากเคหสถานโดยไม่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบา ดของ CV-19 ในพื้นที่ที่กำหนด โดยคำสั่งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ก่อนหน้านี้ จังหวัดตาก ได้มีคำสั่งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด งด หรือชะลอออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.. ส่วนแรงงานต่างด้าว ได้ห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 20.00 – 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบา ดของ CV-19 ไปครั้งหนึ่งแล้ว

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19

Facebook Comments

Check Also

บิ๊กตู่ เคาะงบแก้ปัญหาของแพง ตั้งจุดขายสินค้าถูก

นายธนกร วังบุญค …