Home / ข่าวเด่น / ประกาศ เงื่อนไข รับ วัคซีน โมเดอร์นา โดยไม่ต้องเสียเงิน

ประกาศ เงื่อนไข รับ วัคซีน โมเดอร์นา โดยไม่ต้องเสียเงิน

สภากาชาด เปิดเงื่อนไข รับ วัคซีน โมเดอร์นา ฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

จากกรณี สภากาชาดไทยได้สั่งจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 Moderma จํานวนหนึ่งจากผู้แทน จําหน่ายในประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อนํามาฉีดบริการให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆ

ล่าสุด สภากาชาดไทยได้ออกมาเปิดเผยเงื่อนไขการรับวัคซีน ดังนี้

สภากาชาดไทยเป็นองค์กรด้านสาธารณกุศล ดําเนินกิจกรรมด้านมนุษยธรรม มีนโยบายในการ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสนันสนุนการดําเนินงานของรัฐ ด้วยการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จํานวนหนึ่ง ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่มีความประสงค์จะซื้อวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่คิด มูลค่า โดยมีเงื่อนไขดําเนินการ ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องจัดทํา “แผนการขอรับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อน วัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตามที่สภากาชาดไทยกําหนด พร้อมจําานวนคนในแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 5 กลุ่ม ตามลําดับ ได้แก่

1) คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน 21 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน 3) บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร

4) ผู้ที่ทํางานประจําอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทําหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

5) บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีด วัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องเสนอ “แผนการขอรับการจัดสรรวัคซีน” โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด

3. เงื่อนไขที่สําคัญ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องดําเนินการดังนี้

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการกับสภากาชาดไทย ต้องสนับสนุนงบประมาณค่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderma ราคา 1,300 บาท/โคส ให้แก่ สภากาชาดไทย เพื่อนําไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิต-19 Moderna มาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (บจ.) สําหรับเงินค่าวัคซีน โดสละ 1,300 บาท นั้น เมื่อหักต้นทุนวัคซีนและค่าบริหารจัดการตามโครงการแล้ว เงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะได้น้ําเข้าสมทบใน “กองทุนสภากาชาดไทย เพื่อจัดหาวัดขึ้นโควิด-19 และยารักษาโรคใดวิด-19 สําหรับประชาชน” ต่อไป

2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องจัดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย โดยไม่คิดมูลค่าและห้ามนําไปจําหน่ายโดยเด็ดขาด

3) เมื่อสภากาชาดไทย แจ้งการจัดสรรโควต้า ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แล้ว ขอให้ชําระเงินเต็มตามจํานวนที่ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.

4) สภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หมายเหตุ : หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และหรือวิทยาการความก้าวหน้าของวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด-19 เปลี่ยนแปลงไป สภากาชาดไทยจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

Facebook Comments

Check Also

บิ๊กตู่ เคาะงบแก้ปัญหาของแพง ตั้งจุดขายสินค้าถูก

นายธนกร วังบุญค …