Home / ข่าวเด่น / ปิด ภูเก็ต ต่อถึงสิ้นเดือน คนนอกห้ามเข้า ยกเว้น 16 กลุ่ม

ปิด ภูเก็ต ต่อถึงสิ้นเดือน คนนอกห้ามเข้า ยกเว้น 16 กลุ่ม

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.64 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกคำสั่งเรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17-31 ส.ค. 2564 สาระสำคัญมีดังนี้

1.ห้ามบุคคลและผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก (ด่านตรวจท่าฉัตรไชย) ทางน้ำ (ท่าเรือทุกท่า) ในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ (ท่าอากาศยานภูเก็ต) เว้นแต่ เป็นบุคคล หรือผู้ขับขี่ยานพาหนะ ดังต่อไปนี้1.1 รถฉุกเฉิ นทางการแพทย์ ผู้ป่ว ยฉุกเฉิน กู้ชี พ กู้ภัย

– ขนส่งย า วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์

– ขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ หรือการขนส่งที่จำเป็นอื่นๆ ต่อการดำรงชีพ

– ขนส่งแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง

– ขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันทางการเงิน

– ขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์

– ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร และอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง

– ผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ เพื่อนำเข้า-ส่งออกสินค้า ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ท่าเรือคลังน้ำมัน ปตท.ภูเก็ต และพื้นที่ขนถ่ายสินค้าอื่นๆ

– ขนส่งเครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนประกอบซ่อมบำรุงพื้นฐานด้านโทรคมนาคม พลังงาน ยานยนต์ อากาศยาน และการอุตสาหกรรมอื่นๆ

– ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นการประจำ (มีเอกสารยืนยัน)

– ผู้เดินทางมาตามโครงการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และผู้ขับขี่ยานพาหนะ (มีเอกสารยืนยัน)

– ผู้ที่ได้รับคำสั่งหรือมีหนังสือมอบหมายจากต้นสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและควบคุมโร คในจังหวัดภูเก็ต

– ผู้ที่ได้รับคำสั่งจากส่วนราชการให้ไปหรือมาปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

– ผู้มีความจำเป็นในการเดินทางออกทางช่องทางระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต้องมีตั๋วโดยสาร ของวันที่เดินทาง เท่านั้น)

– ผู้ที่มีนัดหมายตามกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนว่าหากเลื่อนเวลานัดหมายดังกล่าวจะทำให้กระบวนการพิจารณาเสียหายอย่างร้า ยแรงหรือมีนัดหมายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหา ยแก่คู่กรณีหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง

– กรณีผู้มีเหตุจำเป็นอื่นๆ ที่ไม่สามารถเลื่อนกำหนดนัดหมายได้ หรือกรณีอื่นใดซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ต้องวินิจฉัยสั่งการ ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำด่านตรวจเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเป็นรายกรณี

โดย ผู้ได้รับการยกเว้นตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับวัคซีนป้องกัน ชนิด ซิโนแวค, ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ ม หรือ ซิโนแวค เข็ ม 1 แอสตราเซเนกา เข็ ม 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซเนกา, ไฟเซอร์, โมเดอร์นา, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน จำนวน 1 เข็ ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่ว ย มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องได้รับการตรวจ ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test มาจากนอกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง

เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึงผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน ต้องได้รับการตรวจด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test มาจากนอกพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางถึง

นักเรียนนักศึกษาอายุไม่ถึง 18 ปี ที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันได้ และมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต เพื่อการเรียนการศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาหรือศึกษาธิการจังหวัดออกบัตรประจำตัวเป็นรูปแบบเดียวกัน แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางผ่านเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ทำการตรวจ ด้วยวิธีการ RT-PCR และออกใบรับรองการตรวจ ให้มีผลใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน

ผู้มีนัดหมายฉีดวัคซีน เข็ ม 2 (ต้องมีใบนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็ ม 2 ที่จังหวัดภูเก็ต) และต้องได้รับการตรวจ ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test มาจากนอกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตล่วงหน้า และแสดงคิวอาร์โค้ด (QR Code) ต่อเจ้าพนักงานควบคุม ก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ การใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทาง ผ่านทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา 23.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสี ยหายอย่างร้า ยแรงหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

Facebook Comments

Check Also

เช็กอาการโอมิครอน อาการขั้นไหนต้องระวัง และรีบพบแพทย์ด่วน

วันที่ 13 ม.ค.6 …