Home / ข่าวเด่น / ประกาศปิด 5 อำเภอ 49 หมู่บ้าน ห้ามเข้า-ออก ฝ่าฝืนมีโทษ จังหวัดไหนเช็กด่วน

ประกาศปิด 5 อำเภอ 49 หมู่บ้าน ห้ามเข้า-ออก ฝ่าฝืนมีโทษ จังหวัดไหนเช็กด่วน

วันนี้ (25 ต.ค.2564) นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัดปัตตานี ได้ออกคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 87 /2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดcv ดังนี้

1.ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ เป็นเวลา 14 วันในพื้นที่ 5 อำเภอ 22 ตำบล 49 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอไม้แก่น อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ และอำเภอสายบุรี เพื่อป้องกันมิให้ติด โดยทางตรงหรือทางอ้อม

ไปยังผู้อื่นจึงห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่เพื่อการรักษาพยาบาล การกู้ชีพ การกู้ภัยการขนส่งและสินค้าอุปโภคบริโภค การสารารณูปโภค การไปรษณียภัณฑ์ หรือกรณีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม

2.ให้เจ้าพนักงานควบคุมติดต่อในพื้นที่ดังกล่าว กำหนดจุดตรวจคัดกรอง

3.ให้เจ้าพนักงานควบคุมติดต่อในพื้นที่ดังกล่าว พิจารณาตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านจุดตรวจคัดกรอง ตามข้อ 2 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52แห่งพระราชบัญญัติติดต่อ พ.ศ. 2558

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและหรือ เป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษ จำไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Facebook Comments

Check Also

เคาะแล้ว เยียวยารอบใหม่ ให้อีกคนละ5,000

วันนี้ (3 ธ.ค.) …